มวยยังไม่ถึงกับงด แต่ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อน

ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามวย ในลักษณะของมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก